Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wyposażenie ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2021/2022

Lębork, 21.04.2022 r.

PCE.KG.50.01.22

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 130 000 zł, Art.2 ust.1 pkt1 Pzp

    

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku zaprasza do składania ofert na dostawę indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2021/2022

 

I Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 30 pakietów indywidualnego wyposażenia ucznia klasy OPW zgodnie z Wymaganiami Technicznymi w załączniku nr 3

Pakiet obejmuje:

 1. Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Technicznych – 1 kpl.
 2. Koszulka T-shirt w kolorze khaki – 2 szt.
 3. Beret (granatowy) typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB – 1 szt.
 4. Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania (oznaka rozpoznawcza placówki edukacyjnej; oznaka rozpoznawcza programu (OPW); oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem; oznaka przynależności państwowej - 2 szt.; oznaki klasy (I, II, III, IIII, IIIII) - 1 kpl.
 5. Bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar w kolorze czarnym - 1 szt.
 6. Plecak taktyczny o pojemności 30 litrów w kolorze kamuflażu pantera - 1 szt.
 7. Rękawice zimowe w kolorze czarnym – 1 kpl.
 8. Czapka zimowa w kolorze czarnym – 1 szt.

 

I. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 30 dodatkowych pakietów indywidualnego wyposażenia ucznia klasy OPW zgodnie z Wymaganiami Technicznymi w załączniku nr 3

Pakiet dodatkowy obejmuje:

 1. Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Technicznych – 1 kpl.
 2. Koszulka T-shirt w kolorze khaki – 2 szt.

 

II 1. Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie pakietów wyposażenia OPW zgodnie z Wymaganiami Technicznymi w załączniku nr 4

 1. Kurtka ucznia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku do umowy – (zgodna z wymaganiami technicznymi w załączniku nr 4) - 28 sztuk.

 

II. Miejsce wykonywania zlecenia:

Miejsce dostawy –  Powiatowe Centrum Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork.

 

III. Wymagania szczegółowe:

W wyznaczonym terminie składnia oferty do dnia 29.04.2022 r. do godz. 13:30 należy dostarczyć na adres zamawiającego jeden kompletny pakiet indywidualny wyposażenia ucznia OPW (I.1), jeden pakiet dodatkowy (I.2.) oraz jedno doposażenie do pakietu (II.1.) w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami technicznymi (załącznik nr 3 i 4) . Po weryfikacji pakiety zostaną odesłane na koszt zamawiającego.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych, obejmujących wybrane pozycje z zapytania.

 

IV. Termin realizacji:

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2022 r.

 

V. Kryteria wyboru oferty i opis sposobu obliczania ceny:

 

Kryterium oceny ofert - cena oferty brutto – 100%

Oferty oceniane będą punktowo w oparciu o w/w kryterium z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100,00 pkt.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

 

VI. Wskazanie sposobu i osób uprawnionych do kontaktu w sprawie zlecenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się w sprawie zamówienia: osobiście, telefonicznie lub drogą e-mail: kierownik@pce.lebork.pl, kierownik gospodarczy Kamil Chitruszko, tel. 513 136 247. Wszystkie zapytania w sprawie oferty należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: kierownik@pce.lebork.pl.

 

VII. Miejsce oraz termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać osobiście, pocztą lub poprzez e-mail na załączonym podpisanym wzorze formularza ofertowego: Powiatowe Centrum Edukacyjne im E. Kwiatkowskiego, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork; kierownik@pce.lebork.pl
 2. Termin składania ofert: 29.04.2022 r. do godz. 13:30
 3. Otwarcie ofert nastąpi: 29.04.2022 r. o godz. 13:45 w budynku PCE w Lęborku, ul. Pionierów 16.
 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
 5. Oferta złożona osobiście oraz pocztą winna znajdować się w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie treści oferty z napisem „Dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW w roku szkolnym 2021/2022” – nie otwierać przed dniem 29.04.2022 r. godz. 13:30

 

VIII. Uwagi końcowe:

 1. Wykonawca odpowiada finansowo za nieprawidłowe (niezgodne ze specyfikacją techniczną uszycie ubioru – załącznik nr 3 i 4),
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców danych i informacji, w tym może zażądać stosownych dowodów,
 3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą (poświadczą nieprawdziwe informacje),
 4. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c. 9. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego,
 5. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie informacji zawartych w ofercie. Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami Zamawiającego,
 6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
 7. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty,
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy w przedmiocie realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,

 

W załączeniu:

Zobacz nasze