Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dni dyrektorskie w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie nr 16/2024

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z 2019 r. poz. 318 i 1093 oraz z 2022 r. poz. 1810) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego, ustalam w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących dniach:

Lp.

Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

  1.  

10 stycznia 2024 r. (środa)

  1.  

2 maja 2024 r. (czwartek)

  1.  

7, 8, 9 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)

4, 5, 6 czerwca 2024 r. (wtorek, środa, czwartek)

  1.  

31 maja 2024 r. (piątek)

  1. W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w takich zajęciach, a nauczyciele w tych dniach są do dyspozycji dyrektora szkoły.
  2. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§ 2

Zarządzenie  dyrektora  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy ogłoszeń  i  na  stronie  internetowej: www.pce.lebork.pl

§ 3

Zarządzenie nr 21/2023 z dnia 27 września 2023r. traci ważność.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

 

Zobacz nasze