Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

O programach współpracy

  

 

PROGRAMY EUROPEJSKIE W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACYJNYM - ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Lęborku
 
                          
I   PROJEKT        Leonardo da Vinci   - luty / marzec  1999
 
Tytuł: „Szkolenie zawodowe uczniów w zawodach budowlanych zanikających „
 
 Koordynator - Anna Rutecka  
 
Uczniowie kształcący się w zawodach budowlanych  (5  techników budownictwa i 4 stolarzy)  odbyli 3 – tygodniową praktykę w Les Compagnons du Tour de France w Limoges  we Francji.
 
Cele stażu: uzyskanie nowych umiejętności zawodowych branży budowlanej                         z uwzględnieniem postępu technicznego w budownictwie, poznanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii i materiałów  stosowanych w budownictwie, doskonalenie znajomości języka angielskiego, zwiększanie możliwości dostępu  do rynku pracy.
 
Opiekunowie stażystów podczas praktyki: Zdzisław Żmuda,   Franciszek Formela
 
 
II   PROJEKT      Leonardo da Vinci   -  marzec / kwiecień  1999
 
Tytuł: „Szkolenie zawodowe nauczycieli – aprentisage”
 
Koordynator projektu:   Anna Rutecka i  Anna Rombalska
 
Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych odbyli 2 – tygodniową praktykę         w Limoges  we Francji.
 
Cele praktyki: nabycie umiejętności stosowania modułów kształcenia zawodowego  integrujących nauczanie teoretyczne i praktyczne. Praktyka obejmowała zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, wizyty i zwiedzanie instytucji szkolących na różnych poziomach i w różnych zawodach.
 
 
III   PROJEKT       Sokrates  Comenius    1999 – 2002
 
Tytuł: „Morze które łączy” –  to projekt, który był formą partnerskiej  współpracy pomiędzy szkołami ze Szwecji, Estonii, Niemiec i Polski w zakresie  ochrony środowiska.
 
Koordynator  projektu - Elżbieta Chudziaczek
 
Cele stażu: przeprowadzenie obserwacji zanieczyszczenia odpadami nadbałtyckich plaż         i zanieczyszczenia  cieków wodnych  w krajach z dostępem do morza Bałtyckiego. Badania czystości wód  i zanieczyszczenia odpadami partner polski wykonał na bazie plaży w Łebie.
 
W ramach realizacji projektu odbywały się spotkania i wymiany młodzieży ze szkół krajów partnerskich, podczas których omawiano i analizowano wykonane badania i obserwacje. 
W roku 2000 gościliśmy w naszej szkole uczniów ze Szwecji a w roku 2001 grupa polskiej młodzieży wyjechała do partnera. 
 
 
IV  PROJEKT       Leonardo da Vinci    marzec 2000
 
Tytuł: „Międzynarodowy staż w Wielkiej Brytanii  i Holandii – kształcenie zawodowe w branży budowlanej”
 
Koordynator projektu - Anna Rutecka
 
Uczniowie kształcący się w zawodzie technik budownictwa odbyli 3 – tygodniową praktykę zawodową w Leeds College of Building w wielkiej Brytanii (5 osób) oraz w Baronie College w Bredzie w Holandii (5 osób).
 
Cele  stażu:  nabywanie umiejętności i wiedzy w zakresie nowoczesnych materiałów i  technologii stosowanych w europejskim budownictwie, poznanie nowoczesnych metod zarządzania budową, doskonalenie umiejętności informatycznych, doskonalenie znajomości języka angielskiego.
 
Opiekunowie stażystów podczas praktyki: Barbara Wraga  i Elżbieta  Chudziaszek.
 
 
 
V  PROJEKT    Socrates  Lingua  - marzec/ maj 2001
 
Tytuł: „Badania porównawcze metod produkcji i wyrobów stolarskich”
 
Koordynator projektu - Artur Obolewski
 
marzec 2001
12 – stu uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii drewna oraz w zawodzie stolarz przez  2 – tygodnie  zdobywało umiejętności zawodowe w Liceum Zawodowym w Saint Junien we Francji.
 
 
maj 2001
10 – ciu uczniów ze szkoły we Francji uczących się zawodu stolarza, odbyło  2 – tygodniową praktykę zawodową w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku
 
 
Podczas wymiennej praktyki językowej uczestnicy porównali różne metody produkcji  wyrobów w stolarstwie, tworząc słowniczek języka angielskiego zawodowego, poznawali region Limusin, zabytki miasta Limoges, poznawali kulturę Francji.
 
Opiekunowie stażystów podczas praktyki: Monika Wlazłowska i Eugeniusz Okrój
 
 
VI  PROJEKT      Leonardo da Vinci  -  marzec 2002
 
Tytuł: „Międzynarodowy staż w Holandii w branży budowlanej”
 
Koordynator projektu -  Anna  Rutecka
 
10 – ciu uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa odbyło  3 – tygodniową praktykę w  Baronie College w Bredzie w Holandii.
 
Cele stażu:  nabywanie nowych umiejętności zawodowych odnośnie materiałów i technologii stosowanych w budownictwie, doskonalenie przedsiębiorczości, weryfikowanie dotychczasowych umiejętności zawodowych, doskonalenie znajomości języka angielskiego, poznanie regionu i historii Bredy.
 
Opiekunowie stażystów podczas praktyki: Elżbieta Chudziaszek i Wiesława Zarzycka
 
 
 
VII  PROJEKT   Leonardo da Vinci   - wrzesień/ październik 2004
 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budownictwa formą zwiększania szans na rynku pracy
 
Koordynator projektu - Anna Rutecka
 
5 – ciu  uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa odbyło staż zawodowy w branży budowlanej w Baronie College w Bredzie w Holandii.
 
Cele stażu: doskonalenie jakości i innowacyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, przygotowanie młodzieży do życia zawodowego z uwzględnieniem przemian społecznych i postępu technicznego, propagowanie idei uczenia się przez całe życie, promowanie przedsiębiorczości, doskonalenie języka angielskiego. 
 
Opiekun stażystów podczas praktyki:  Elżbieta Chudziaszek
 
 
 
 
 
VIII  PROJEKT    Socrates Comenius   -  maj  2005
 
Tytuł: „Badanie porównawcze metod obróbki drewna stosowanych w stolarstwie”
 
Koordynator projektu -  Elżbieta Chudziaszek
 
20 - stu uczniów kształcących się w zawodzie stolarz i technik technologii odbyło szkolenie zawodowe praktyczne w branży stolarskiej w Sant Junien we Francji.
 
Cele  stażu: porównanie metod obróbki  drewna stosowanych dawniej i obecnie w Polsce       i we Francji.
 
Opiekunowie  stażystów podczas praktyki: Agnieszka Majtczak,  Jan Zawada, Alicja Zajączkowska 
 
 
 
IX  PROJEKT      Leonardo da Vinci    -  październik 2006
 
Tytuł: „Praktyka zawodowa w branży budowlanej – równe szanse na europejskim rynku pracy”
 
Koordynator projektu -  Anna  Rutecka
 
5– ciu  uczniów  PCE – ZSP Nr2  kształcących się w zawodzie technik budownictwa odbyło 3 – tygodniowy staż w ROC  West – Brabant  -   Markiezat College w Bergen      w Holandii.
 
 Cele  stażu:  doskonalenie systemów kształcenia zawodowego na każdym poziomie rozwoju zawodowego, które umożliwiać będą dostosowanie i przekwalifikowanie zgodnie z wymaganiami europejskiego rynku pracy oraz nabywanie porównywalnych przejrzystych  kwalifikacji zawodowych celem tworzenia rynku pracy o dużej dostępności.
 
 Opiekunowie:  Anna Rombalska i Elżbieta Chudziaszek 
 
 
 
X  PROJEKT   Leonardo da Vinci   -  listopad 2006  i
kwiecień/maj 2007
 
Tytuł: „Doskonalenie umiejętności uczniów klas zawodowych w zakresie współpracy z uczniami z innych krajów”
 
Koordynator  - Wiesława  Zarzycka
 
październik /  listopad  2006
 
12 – stu uczniów z klasy II i III Liceum Profilowanego PCE – ZSP Nr2 w Lęborku o specjalności zarządzanie informacją, odbyło 4 – tygodniowy staż w Eskisehir w Turcji.
 
Cele  stażu:  doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania informacją oraz doskonalenie języka angielskiego potocznego i technicznego w branży informatycznej, przygotowanie młodzieży do życia zawodowego z uwzględnieniem postępu technicznego i przemian ekonomicznych oraz poznanie kultury i zabytków w Turcji (miasta Antalii, regionu Kapadocji).
 
Opiekun: Żanetta  Hrycyk
 
kwiecień / maj  2007 
 
10 – ciu  uczniów z Turk Telekom  Anatolu – Technik Lisesi z Turcji odbyło  4 – tygodniowy staż w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku
 
Cele  stażu:  nabywanie umiejętności zawodowych w zakresie zarządzania informacją, doskonalenie umiejętności języka angielskiego oraz realizacja przygotowania kulturowego podczas stażu  ( zwiedzanie regionu pomorskiego, Lęborka, Gdańska, Malborka, spotkania integracyjne z polskimi rówieśnikami oraz wizyty u polskich rodzin )
 
 
 
XI  PROJEKT POLSKO – NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY
kwiecień  2008 - wrzesień 2008
 
kwiecień  2008
 
    6 – ciu  uczniów kształcących się w Christliche Jugend Deutschland w Olpe w Niemczech
            w zawodzie fryzjer odbyło tygodniowy staż w PCE ZSP Nr2 w Lęborku
 
Cele  wymiany:  doskonalenie umiejętności w zakresie fryzjerstwa, poznanie i porównanie systemów  kształcenia zawodowego, porównanie umiejętności  fryzjerskich młodzieży polskiej  i niemieckiej   doskonalenie  umiejętności języka niemieckiego jak również realizacja   przygotowania kulturowego ( zwiedzanie Lęborka , Gdańska, Szymbarku , Łeby , 
           spotkania z polską młodzieżą )   
 
opiekunowie : Adriana Goncerzewicz  , Ivonne Schmidt 
 
wrzesień   2008
 
5– ciu  uczniów z klas II i III  kształcących się w PCE – ZSP Nr2 w Lęborku w zawodzie fryzjer odbyli tygodniową wizytę w Niemczech w Christliche  Jugend Deutschland w Olpe w ramach wymiany młodzieży ( program współpracy polsko – niemieckiej )
 
Cele  wymiany:   poznanie i porównanie systemów kształcenia zawodowego w Niemczech ,odbycie szkolenia praktycznego zwiększającego umiejętności zawodowe w zakresie fryzjerstwa , doskonalenie posługiwania się językiem niemieckimoraz realizacja przygotowania kulturowego ( zwiedzanie Kolonii , Atlendorf,  Olpe – Kircheshol oraz udział w warsztatach Gospodarka  i zarządzanie  oraz  Florystyka 
 
Opiekun: Cecylia Murlinkiewicz   
 
XII  PROJEKT    Leonardo da Vinci   - wrzesień/ październik  2010
 
Tytuł: „Podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych w branży budowlanej – równe szanse w Europie”
 
Koordynator projektu -  Elżbieta Chudziaszek
 
5 – ciu uczniów klasy III Technikum Budowlanego odbyło   3- tygodniową  praktykę zawodową  w ROC West – Brabant w Holandii.
 
Cele  stażu:  doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu budownictwa, pogłębianie wiedzy odnośnie stosowania nowoczesnych technologii, weryfikowanie dotychczasowych  kwalifikacji zawodowych, kształtowanie przedsiębiorczości, pogłębianie znajomości języka angielskiego zawodowego i potocznego, poznanie zabytków  kraju i regionu , uzyskanie dokumentu EUROPASS.
 
Opiekunowie: Elżbieta Chudziaszek i Iwona Skrzypkowska.
 
 
 
XIII  PROJEKT      Leonardo da Vinci   - październik 2010
 
Tytuł: „Doskonalenie umiejętności zawodowych na podstawie tradycji kuchni francuskiej”
 
 Koordynator  Anna Rutecka
 
16 – stu  uczniów klasy III i IV Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych PCE – ZSP w Lęborku odbyło 2  - tygodniową  praktykę zawodową w Lycee des Metiers Jean Monet w Limoges  we Francji.
 
Cele  stażu:   uzyskanie kwalifikacji zawodowych w branży gastronomicznej dostosowanych do wymagań europejskich, propagowanie innowacyjnej metody podnoszenia kwalifikacji, promowanie przedsiębiorczości, doskonalenie języka angielskiego w branży gastronomicznej, uzyskanie dokumentu EUROPASS, poznanie regionu Limusin, miasta Limoges, zwiedzanie Paryża.
 
Opiekunowie: Wiesława Zarzycka  i  Bożena Zanewycz  
 
 
 
XIV  PROJEKT      Leonardo da Vinci   - kwiecień 2013
 
Tytuł: „Wyższe umiejętności budowlane, zdobyte w przedsiębiorstwach holenderskich, szansą na znalezienie lepszej pracy w Europie”
 
Koordynator projektu -  Elżbieta Chudziaszek
 
Staż zawodowy  w Radius College w Bredzie (Holandia) był dla 6 uczniów klasy III technik budownictwa uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu – zwiększył doświadczenie zawodowe i jednocześnie szanse zawodowe uczestników na europejskim rynku pracy. W zakresie kompetencji zawodowych uczestnicy odbyli zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach holenderskich i w pracowni szkolnej pod nadzorem doświadczonych instruktorów holenderskich pracując w małych grupach. Zajęcia były prowadzone w formie praktycznego treningu zawodowego.
Cele  stażu: doskonalenie umiejętności zawodowych z zakresu budownictwa, pogłębianie wiedzy odnośnie stosowania nowoczesnych technologii, kształtowanie przedsiębiorczości, pogłębianie znajomości języka angielskiego zawodowego i potocznego, poznanie zabytków kraju i regionu, uzyskanie certyfikatu EUROPASS.
 
Opiekunowie: Elżbieta Chudziaszek i Iwona Skrzypkowska.

 

Zobacz nasze