Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Pomorskie - Dobry kurs na edukację

 Projekt „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem Projektu jest:
 1. podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie województwa pomorskiego,
 2. wzmocnienie szkół zawodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe w prowadzeniu działań ukierunkowanych na dostosowywanie oferty edukacyjnej do wymogów regionalnego i lokalnego rynku pracy,
 3. wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie ich elastyczności i mobilności zawodowej oraz rozwój kompetencji kluczowych,
 4. poprawa wymiany informacji pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami i instytucjami rynku pracy w zakresie formułowania i realizacji wzajemnych potrzeb,
 5. rozszerzenie i pogłębienie wiedzy szkół zawodowych i jednostek samorządu terytorialnego o regionalnym i lokalnym rynku pracy.
W ramach Projektu realizowane będą następujące działania:
 1. opracowanie standardów praktyk zawodowych dla uczestniczących w Projekcie uczniów,
 2. opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie warsztatów doradztwa zawodowego całożyciowego,
 3. opracowanie programu i prowadzenie na jego podstawie zajęć z języka obcego zawodowego,
 4. organizacja kursów dających dodatkowe kwalifikacje,
 5. stworzenie i prowadzenie bazy kompetencji, służącej do komunikacji między szkołami a pracodawcami,
 6. organizacja wizyt u pracodawców biorących udział w Projekcie uczniów w celu zapoznania ich z warunkami i zasadami obowiązującymi u przedsiębiorców,
 7. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne.
Zobacz nasze