Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Wzbogaciliśmy się o książki specjalistyczne! Poznaj pomoce naukowe fachowców!

 Wzbogaciliśmy się o książki specjalistyczne! Poznaj pomoce naukowe fachowców!

Informujemy, że biblioteka szkolna,  w PCE-ZSP,  wzbogaciła swój księgozbiór o książki specjalistyczne. Otrzymaliśmy je zgodnie z założeniami projektu:

 „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

Czytaj więcej!

W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół:

 

·         Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

·         Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

·         Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

 

Projekt będzie realizowany w trakcie 5 lat szkolnych od 1 stycznia 2017 i zakończy się 30 września 2021 roku.

 

Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju dla regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).

 

Cele szczegółowe:

Wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów

Dostosowanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego do dynamicznie rozwijającego się rynku technologii 

·         Zwiększenie oferty kształcenia zawodowego

·         Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział pracodawców/przedsiębiorców i szkół wyższych w kształceniu zawodowym

 

 

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

a. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

·         zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, warsztaty, laboratoria

·         doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

·         wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących

·         letnie staże i praktyki zawodowe 

b. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

·         szkolenia doskonalące

·         sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

·         studia podyplomowe

·         staże i praktyki w zakładach pracy 

c. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych 

Wartość projektu – 8.009.118,91 zł, w tym:

·         Przyznane dofinansowanie – 7.208.207,02 zł

·         Wkład własny niefinansowy – 708.661,89 zł

·         Wkład własny finansowy – 92.250 zł

 

Zobacz nasze