Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Harmonogram rekrutacji

I. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

L.p.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz             z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego                    w szkole ponadpodstawowej.

od 16 maja 2022 r.

do 31 maja 2022 r.

do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku                        o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz                 z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) z wyłączeniem oddziałów przygotowania wojskowego.

od 16 maja 2022 r.

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z               uwagi na zamianę szkół, do których kandyduje.

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

 

---------------------------

 

 

 

 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 1, terminu przeprowadzenia prób sprawności, o których mowa         
w pkt. 5.

 

do 13 maja 2022 r.

 

 

5.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.*

od 1 czerwca 2022 r.

do 13 czerwca 2022 r.;

 

II termin

do 7 lipca 2022 r.**

od 8 sierpnia 2022 r.

do 10 sierpnia 2022 r.

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

I termin

do 17 czerwca 2022 r.;

II termin

do 8 lipca 2022 r.**

do 12 sierpnia 2022 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach,  w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

  do 5 sierpnia 2022 r.

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej                   i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych                  w oświadczeniach.

do 20 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

10.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na  badanie lekarskie.

od 16 maja 2022 r.

do 25 lipca 2022 r.

od 2 sierpnia 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

11.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa       ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie  do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki    zawodu.

od 22 lipca 2022 r.   do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2022 r. do 22 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów przyjętych             i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca 2022 r.

do godz. 14.00

23 sierpnia 2022 r.

13.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

29 lipca 2022 r.

23 sierpnia 2022 r.

14.

Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 1 sierpnia 2022 r.

  1. sierpnia 2022 r.

 

II. Terminy rekrutacji LO dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023

 Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół dla dorosłych i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły wraz z dokumentami, z wyłączeniem szkół, w których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych lub predyspozycji w danym zawodzie.

od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

od 2 sierpnia 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów wymaganych do postępowania rekrutacyjnego na daną formę kształcenia.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

X

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 13 lipca 2022 r.

do 5 sierpnia 2022 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 20 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2022 r.

16 sierpnia 2022 r.

6

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły.

do 29 lipca 2022 r.

do 19 sierpnia 2022

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 1 sierpnia 2022 r.

do godz. 14.00

do 22 sierpnia 2022 r.

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 1 sierpnia 2022 r.

do godz. 14.00

do 22 sierpnia 2022 r.

9

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 2 sierpnia 2022 r.

do 23 sierpnia 2022 r.

 

III. Terminy rekrutacji na KKZ

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym- na rok szkolny 2022/2023 Termin w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023
1. Zł ożenie wniosku o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 06.06.2022r.

do 18.08.2022 r.

od 22.08.2022 r.

od godz. 12.00

do 25.08.2022 r.

2. Weryfikacja przez komisję r e krutacyjną wniosków    o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19.08.2022 r.

do godz. 12.00

26.08.2022 r.             

do godz.12.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów z akwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19.08.2022 r.

do godz. 15:00

26.08.2022 r.               

do godz. 15:00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22.08.2022 r.

do godz. 12:00

29.08.2022 r.

do godz. 12:00

 

Zobacz nasze