Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Regulaminy

Regulamin
Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku na rok szkolny 2020/2021
– szkoły dla młodzieży

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737);

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495) – art. 190 – 191. 

• Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

I. KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY W PCE im. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W LĘBORKU:


TECHNIKUM NR 2 (cykl nauczania: 5 – letni): 
• technik budownictwa – profil wojskowy 
• technik logistyk – profil wojskowy 
• technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej
• technik logistyk


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 (cykl nauczania – 3 – letni): 
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
• stolarz 
• sprzedawca 
• fryzjer 
• kucharz 
• wielozawodowa (monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz – tynkarz, krawiec, fotograf, piekarz, cukiernik, dekarz, zdun, tapicer, kaletnik, cieśla, kamieniarz, kominiarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, obuwnik, szklarz i inne).


II. ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA MŁODZIEŻY NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ: 

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjno–rekrutacyjnego do nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie szkoły podstawowej jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.
Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem drogi elektronicznej. 
Kandydaci do klas wojskowych (oddziałów przygotowania wojskowego) zobowiązani są przystąpić do prób sprawności fizycznej w wyznaczonym przez szkołę terminie (maj/czerwiec 2020 r.).
Zgodnie z Regulaminem prób sprawności fizycznej (Załącznik nr 1) kandydaci do klas o profilu wojskowym przystąpią do czterech konkurencji. Osoby, które uzyskają minimum 20 pkt. przechodzą do dalszego etapu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi terminami.
Regulamin prób sprawności fizycznej, opis konkurencji i punktacja dostępna będzie w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej www.pce.lebork.pl

2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w PCE im. Eugeniusza Kwiatkowskiego decyduje suma punktów, której składnikami są: 
a. punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty, zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100), 

b. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego, matematyki, dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100). 
W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w: pkt. a., wynik przedstawiony w procentach z poniższych przedmiotów, mnoży się następująco: 
• języka polskiego mnoży się przez 0,35, 
• matematyki mnoży się przez 0,35, 
• języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

3. Maksymalnie za oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej można uzyskać 72 punkty, a za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji - 28 punktów.

4. Punkty pochodzące z przeliczenia ocen wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się z: 

do klas:
- technik budownictwa – profil wojskowy,
- technik logistyk – profil wojskowy
- technik logistyk, 
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
- Branżowej Szkoły I Stopnia 
  • języka polskiego, 
  • matematyki, 
  • geografii, 
  • informatyki,

Punkty w przypadku absolwentów szkoły podstawowej są obliczane według następujących zasad: 
• stopień celujący – 18 punktów 
• stopień bardzo dobry – 17 punktów 
• stopień dobry – 14 punktów 
• stopień dostateczny – 8 punktów 
• stopień dopuszczający – 2 punkty


5. Punktacji podlegają również inne osiągnięcia ucznia mające znaczenie dla dalszej jego edukacji w danej szkole, takie jak: 
a. ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów 
b. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty 
c. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień : 
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punków 
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów 
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów 
d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów
  • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów
  • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty
e. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w ppkt. c. i d., artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły: 
  • na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty 
  • na szczeblu krajowym – 3punkty 
  • na szczeblu wojewódzkim – 2 punkty 
  • na szczeblu powiatowym – 1 punkt 
W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ppkt. c., na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie artykułu 22 ust.2.pkt.8 jest przyjmowany w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 
a. wielodzietność rodziny kandydata; 
b. niepełnosprawność kandydata; 
c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
g. objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
Kryteria, o których mowa w punktach a. - g., mają jednakową wartość.
Spełnienie przez kandydata wymienionych kryteriów potwierdza się: 
• oświadczeniem o wielodzietności rodziny, 
• orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354), 
• prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającym rozwód lub separację lub aktem zgonu oraz oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
• dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998, 1076, 1054, 2245).


8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie zgodnym z obowiązującym harmonogramem.


9. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe na podstawie dokumentów i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


10. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki. 

III. WYMAGANE DOKUMENTY: 
• podanie o przyjęcie do klasy pierwszej, 
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub kopiami tego świadectwa i zaświadczenia, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie: 
• technik budownictwa – profil wojskowy*
• technik logistyk – profil wojskowy*
• technik logistyk*
• technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej*
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie*
• stolarz*
• sprzedawca
• fryzjer
• kucharz
*Skierowanie na badania do Medycyny Pracy wydaje szkoła 
• umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2020 r.(dotyczy uczniów - pracowników młodocianych przygotowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) w zawodzie: 
• fryzjer,
• kucharz,
• sprzedawca,
• oddział wielozawodowy (wg wzoru przygotowanego przez szkołę); 
• 4 fotografie, 
• zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, 
• skrócony odpis aktu urodzenia (kserokopia).

  1. OBOWIĄZUJĄCE  TERMINY  SKŁADANIA  DOKUMENTÓW:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem oddziałów wojskowych.

od 15 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r.
do godz. 15.00

2

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

3

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;
II termin (dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie): do 30 lipca 2020 r.

4

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

I termin do 9  lipca  2020 r.;
II termin do 31 lipca 2020 r.;

5

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

6

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

7

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

8

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

9

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia  2020 r.

10

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

13

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 sierpnia 2020 r.

14

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20  sierpnia 2020 r.

15

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

16

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

17

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

18

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

* W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

Zobacz nasze