Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Harmonogram egzaminów

Egzamin maturalny maj 2022

w PCE w Lęborku

 

 1. HARMONOGRAM EGZAMINÓW 

 

04 .05. 22 r. środa

 *Język polski podstawowy 9.00-11.50

 

05.05.22r.czwartek

 * Matematyka podstawowy 9.00-11.50

 

06.05.22r. piątek

 *Język angielski  podstawowy 9.00-11.00

 *Język niemiecki podstawowy 14.00-16.00

 

09.05.22r. poniedziałek       

 * Język angielski  rozszerzony 9.00-11.30

 

10.05.22 r.  wtorek      

 * Język polski   rozszerzony 9.00-12.00                                      

 

18.05.22 r. środa  

 *  Geografia  rozszerzony 9.00-12.00.

II.   INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU-OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO.

 1. Podczas wejść i wyjść z sali egzaminacyjnej należy stosować się do harmonogramu, Harmonogramy umieszczone są również na drzwiach wejściowych w budynku B i tablicy ogłoszeń.
 2. Na egzamin każdego dnia należy zgłosić się najpóźniej o godzinie 8.30  z dokumentem tożsamości.
 3. Przed wejściem do sali nastąpi losowanie numeru stolika. W obecności zdającego numer losuje przewodniczący lub  członek komisji ZN.
 4. Przed wejściem do sali każdy zdający, po okazaniu dowodu tożsamości, otrzyma kopertę z naklejkami – kody i PESEL- który pozostawia w szkole na kolejne dni egzaminu
 5. Należy przynieść swoje przybory: długopisy z czarnym wkładem, linijkę, kalkulator prosty, lupę. Tablice matematyczne oraz słowniki na język polski  zapewnia szkoła.
 6. Chęć skorzystania ze słownika należy sygnalizować przez podniesienie ręki.
 7. Na salę egzaminacyjną nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.
 8. Na egzamin można przynieść małą butelkę wody, którą należy postawić przy stoliku.
 9. Na sali egzaminacyjnej zdający stosuje się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego i winien:
 • złożyć podpis na wykazie zdających, co jest równoznaczne ze stwierdzeniem poprawności numeru PESEL
 • sprawdzić poprawność numeru PESEL z zapisem na naklejkach
 • sprawdzić rodzaj arkusza, poziom egzaminu i kompletność arkusza –liczbę stron
 • zapoznać się z instrukcją na 1 stronie arkusza
 • wpisać kody i numer PESEL we wszystkie miejsca na arkuszu egzaminacyjnym, zamyka arkusz, odkłada i czeka na sprawdzenie przez zespół nadzorujący
 • uprawnieni do dostosowań dodatkowo będą mieli zaznaczone dostosowanie przez zamalowanie odpowiedniego okienka przez członka zespołu nadzorującego
 • zdający nie może zadawać pytań dotyczących zadań, musi pracować samodzielnie, a zakończenie pracy z arkuszem sygnalizuje przez podniesienie ręki i czeka na podejście członka zespołu nadzorującego,
 • w przypadku nagłego pogorszenie zdrowia, chęć wyjścia należy zgłaszać przez podniesienie ręki, przerwanie egzaminu ze względu na pogarszający się stan zdrowia nie jest równoznaczne z wyznaczeniem terminu dodatkowego egzaminu
 • na 15 minut przed końcem egzaminu zdający, który skończył pracę z arkuszem nie może opuścić sali.
Zobacz nasze