Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 26/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

z dnia 12 października 2020 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 po zmianach

 

Na podstawie § 5 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz.1603) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Biorąc pod uwagę  aktualną sytuację epidemiologiczną warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustalam w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w następujących dniach:

 

Lp.

Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

  1.  

13, 15 i 16 października 2020 r. (wtorek, czwartek, piątek)

  1.  

12 stycznia 2021 r. (wtorek)

  1.  

4, 5, 6 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek)

-

  1.  

04 czerwca 2021 r. (piątek)

  1.  

22 czerwca 2021 r. (wtorek)

  

2. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas o poinformowaniu uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2

Zarządzenie dyrektora podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej www.pce.lebork.pl

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                     DYREKTOR

mgr inż. Artur Obolewski

 

Zobacz nasze