Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

Zarządzenie nr 22/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

z dnia 24 września 2021 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie § 5 ust. 1-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz.1603) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Szkolnego, ustalam w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących dniach:

 

Lp.

Technikum nr 2

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

  1.  

11 stycznia 2022 r. (wtorek)

  1.  

2 maja 2022 r. (poniedziałek)

  1.  

4, 5, 6 maja 2022 r. (środa, czwartek, piątek)

13, 14, 15 czerwca 2022 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

  1.  

17 czerwca 2022 r. (piątek)

 

 

2. W dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla wszystkich uczniów, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w takich zajęciach, a nauczyciele w tych dniach są do dyspozycji dyrektora szkoły.

 

3. Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a także o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych. 

§ 2

Zarządzenie dyrektora podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej www.pce.lebork.pl

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              

Artur Obolewski

Dyrektor PCE w Lęborku

 

Zobacz nasze