Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zapraszamy do Powiatowego Centrum Edukacyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku – ul. Pionierów 16

KONTYNUUJ NAUKĘ W PCE – TO DOBRY WYBÓR!

 • Jesteśmy szkołą z ponad 50 – letnią tradycją. Absolwentom szkół podstawowych proponujemy naukę w klasach technikalnych oraz branżowych.
 • Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy i w branżach kluczowych dla rozwoju województwa pomorskiego, m.in.: logistyka, budownictwo, odnawialne źródła energii, fryzjerstwo, handel, gastronomia, stolarstwo.
 • Uczniowie mogą realizować swoje zainteresowania poprzez m.in. klasy wojskowe, które należą do najlepszych w Polsce (III miejsce na Centralnym Ogólnopolskim Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu).
 • Profil wojskowy zapewnia uczniom udział w zajęciach specjalistycznych na terenie Jednostki Wojskowej w Lęborku z zakresu: strzelania, musztry, topografii, taktyki, sztuk walki (samoobrony) oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Absolwenci klas wojskowych mają pierwszeństwo podczas naboru do służby wojskowej oraz uzyskują dodatkowe punkty przy rekrutacji na uczelnie wojskowe.
 • Dobrze przygotowujemy do wykonywania profesji – zdawalność egzaminów zawodowych na wysokim poziomie.
 • Nasi uczniowie od lat osiągają sukcesy w wielu dziedzinach. Reprezentują szkołę, zajmując czołowe miejsca, w olimpiadach, konkursach zawodowych i przedmiotowych oraz w zawodach sportowych na szczeblu centralnym i regionalnym.
 • Od wielu lat nasi uczniowie uzyskują czołowe miejsca w finałach Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz.
 • Najlepsi uczniowie za wyniki w nauce otrzymują stypendia: Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Pomorskiego i Starosty Lęborskiego.
 • Młodzież może u nas zdobywać dodatkowe kwalifikacje zawodowe, niezależnie od wybranego przez siebie profilu nauki (np. spawacza, spedytora, operatora  wózków widłowych).
 • Uczniowie mają możliwość odbywania płatnych staży zawodowych, finansowanych ze środków unijnych.
 • Dysponujemy dobrze wyposażoną bazą do szkolenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego.
 • Oferujemy dopłaty do biletów miesięcznych komunikacji miejskiej ZKM.
 • Dla uczniów spoza Lęborka oferujemy zakwaterowanie w międzyszkolnym internacie.
 • Organizujemy ciekawe zajęcia pozalekcyjne i wycieczki przedmiotowo-zawodwe.
 • Tworzymy przyjazną atmosferę, u nas możesz liczyć na pomoc pedagoga i doradcy zawodowego.
 • Dla maturzystów oferujemy dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych i zawodowych.

Szkoła współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami oraz zakładami rzemieślniczymi zrzeszonymi w Powiatowym Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. To około 100 aktywnych biznesowo i gospodarczo firm, w których nasi uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu oraz praktyki i staże zawodowe. Współpracujemy z placówkami edukacyjnymi z innych krajów UE, organizując staże zawodowe i wymiany uczniów. W bieżącym roku nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w Grecji (Korfu i Kos). Planowane są spotkania młodzieży, rozwijające umiejętności językowe.

Nasi absolwenci studiują na uczelniach wojskowych i cywilnych, zajmują kierownicze stanowiska w różnych zakładach pracy i instytucjach Powiatu Lęborskiego, są cenionymi fachowcami. Prowadzą również własne firmy.

JAKIE OFERUJEMY KIERUNKI KSZTAŁCENIA?

Atrakcyjne zawody w 5 – letnim TECHNIKUM:

- TECHNIK LOGISTYK – profil wojskowy, ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO, certyfikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

- TECHNIK LOGISTYK – profil cywilny

To zawód z przyszłością, dający duże perspektywy i możliwości na rynku pracy. Łączy ze sobą różne dziedziny: transport, zaopatrzenie, umiejętności negocjacji, marketing, zarządzanie działalnością logistyczną.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na stanowiskach specjalisty w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych, zajmujących się magazynowaniem i dystrybucją towarów, firmach transportowo – spedycyjnych, kurierskich, przedsiębiorstwach organizujących transport ludzi, na kolei i lotniskach, w wojsku i innych służbach mundurowych.

Profil wojskowy to propozycja dla pasjonatów militariów i kandydatów na żołnierzy zawodowych.

 

- TECHNIK BUDOWNICTWA – profil wojskowy

Klasa dla osób zainteresowanych architekturą, projektowaniem i konstruowaniem, pasjonatów wojska i militariów. Technik budownictwa jest kierunkiem uznanym przez Urząd Marszałkowski za priorytetowy dla rozwoju województwa pomorskiego. Rosnąca liczba inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, handlu, przemysłu a także wojska, wymaga zatrudnienia specjalistycznych kadr posiadających kwalifikacje budowlane.

Absolwenci w tym zawodzie zajmują się projektowaniem konstrukcyjno-budowlanym, kosztorysowaniem, organizowaniem i prowadzeniem prac budowlanych oraz opracowywaniem dokumentacji budowlanej za pomocą specjalistycznych programów komputerowych np. AutoCAD, Rodos. Absolwent będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, biurach projektowych, firmach administrujących obiektami mieszkalnymi, spółdzielniach mieszkaniowych, w wojsku, w oddziałach inżynieryjnych, a po zdobyciu uprawnień budowlanych jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru.

 

- TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

To kierunek z przyszłością, uznany przez Urząd Marszałkowski za priorytetowy dla rozwoju regionu pomorskiego.  Polskie i zagraniczne firmy planują w tej branży rozwijać działalność na Pomorzu. Wzrasta zapotrzebowanie na projektantów, monterów i serwisantów w zakresie instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy.

Absolwent w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, wiatraki, kotły na biomasę, jak i na stanowiskach nadzoru technicznego w elektrociepłowniach, biogazowniach, farmach wiatrowych i fotowoltaicznych.

Atrakcyjne zawody w 3 – letniej BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA:

- MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE (praktyczna nauka zawodu w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego)

- STOLARZ (praktyczna nauka zawodu w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego)

- SPRZEDAWCA, KUCHARZ, FRYZJER, WIELOZAWODOWA, m.in.: krawiec, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz-tynkarz, piekarz, cukiernik, dekarz, zdun, kamieniarz, cieśla, optyk-mechanik, fotograf, złotnik-jubiler, zegarmistrz, kominiarz, betoniarz-zbrojarz, monter izolacji budowlanych, tapicer, kaletnik, szklarz, obuwnik (młodociani pracownicy – wymagana umowa z pracodawcą).

  

FIRMY I INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ:

 • Powiatowy Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lęborku,
 • Jednostka Wojskowa – I Batalion Wojsk Zmechanizowanych im. gen. Jerzego Jastrzębskiego w Lęborku oraz Jednostka Wojskowa w Siemirowicach,
 • Firmy budowlane: Wienerberger, Fakro, Atlas, Akademia Technik Malarskich, Polski Gips, Sopro, Wójcik, Arkada, Dzida i Zaręba, ROM - BUD, LENAP HALE,
 • Firmy z branży odnawialnych źródeł energii: PGE Energia Odnawialna (umowa patronacka), B&G Proenergy S.C., Słupski Inkubator Technologiczny, Femax, Hewalex, EKOSYS - Biogazownia, firmy instalacyjne,
 • Firmy produkcyjne, handlowe i usługowe z logistyką: Farm Trans, MEYN Polska, Farm Frites Poland, Logest, Agawa, BAT, ZKM Lębork.
 • Fabryki mebli: Polmarco, Burhens,
 • Wyższe uczelnie: Uniwersytet Morski w Gdyni, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni.

Miejscem zatrudnienia absolwentów często stają się zakłady, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe i uczyli się zawodu. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia, istnieje możliwość kontynuacji nauki w naszym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

 

Serdecznie zapraszamy!

Zobacz nasze