Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zajęcia projektowe z aranżacji wnętrz i mody! – projekt autorski!

 Zajęcia projektowe z aranżacji wnętrz i mody! – projekt autorski!

Zajęcia dziennikarskie!

Podczas zajęć z kółka dziennikarskiego odbywającego się w PCE-ZSP młodzi ludzie uczyli się badać  jakość i zasięg  newsów na blogach:

-  wnętrzarskich oraz modowych.

Wszystkie przykładowe strony internetowe ocenialiśmy i analizowaliśmy pod względem czynnika przyciągalności treści. W skali od 1-6  najwyższe notowania osiągały blogerki modowe. W przypadku blogów wnętrzarskich większą uwagę przyciągały zdjęcia.   

Badanie Instagramów!

Uczniowie przeglądali współczesne  instagramy. Pomysłowość ich prowadzenia,  a także użycia jako dopełniaczy treści wywołała masę pozytywnych komentarzy. Łatwość dostępu do informacji w telefonach komórkowych pozwoliła wykorzystać technologię do przemieszczenia się czasie, zwrócenia uwagi na kolorystykę pomieszczeń, ubrania modelek, fotografie relaksacyjne przy kawie, minimalistyczne i bardzo długie teksty.

Nowe analizy!

Młodzież  zachowała pewien dystans do stron WWW, natychmiast doceniła piękny Copywriting, a zrezygnowała z czytania treści bardzo ubogich. Zachwycała się profesjonalizmem osób piszących  blogi, a także próbowała dopasować swoje marzenia do realnych wizji konstruowania  wirtualnego przekazu.

Zajęcia poprowadziła – Sylwia Skroś

Uczniowie  z kółka  „Narzędzia ICT w dziennikarstwie i Informacji Naukowej” z PCE-ZSP

Odwiedź blog:

http://narzedziowcy.blogspot.com

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

Udział w projekcie „OTWARTE UMYSŁY” mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

a)       formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących

-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie - warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

·           dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)

·           pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”

·           jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy

·           trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy

b)      formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

c)       wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

- Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

- Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

Zobacz nasze