Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

REGULAMIN 47. KONKURSU RECYTATORSKIEGO LITERATURY KASZUBSKIEJ „RÔDNO MÒWA” CHMIELNO 2018

 Oświadczenie o bezstronności członka (członkini) komisji konkursowej

Ja, niżej podpisany (a), oświadczam, że nie jestem spokrewniony(a) z żadnym z uczestników konkursu oraz nie jestem osobą przygotowującą do konkursu któregokolwiek z uczestników.

Czytelny podpis                                                                                       Miejscowość, dnia

REGULAMIN

47. KONKURSU RECYTATORSKIEGO

LITERATURY KASZUBSKIEJ „RÔDNO MÒWA”

CHMIELNO 2018

Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury kaszubskiej, tradycji i folkloru regionu oraz pielęgnowanie  mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom okazję do indywidualnej wypowiedzi artystycznej, a także ma wpływ na pogłębianie wrażliwości na urodę literatury kaszubskiej.

Organizatorami Konkursu są: Wójt Gminy Chmielno, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie o/ Chmielno i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, we współpracy ze starostami powiatów bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego
i wejherowskiego.

I Zasady uczestnictwa.

1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory, które powstały w języku kaszubskim:

- wiersz,

- proza (całość lub fragment).
 

2. Łączny czas prezentacji obu utworów nie może przekraczać 6 minut (nie dotyczy kategorii przedszkolnej i klasy „0”, dla których czas jest o połowę krótszy).

W przypadku przekroczenia czasu recytacji Komisja oceniająca ma prawo przerwać i zdyskwalifikować uczestnika.

3. Uczestników obowiązuje pamięciowe opanowanie utworów.

4. Uczestnik nie może prezentować utworów, które wykonywał w poprzednich edycjach  oraz w innych konkursach recytatorskich literatury kaszubskiej. Wysoko oceniane będą próby własnych oryginalnych poszukiwań repertuarowych, zmierzające do poszerzenia zakresu utworów i

tytułów. Dobór tekstów powinien być dostosowany do wieku uczestnika. Teksty nie powinny zawierać wulgaryzmów, epitetów o ujemnym nacechowaniu, wyrażeń niestosownych –rubasznych.

5.Repertuar zgłoszony do eliminacji rejonowych (Finału) musi być ten sam, jak w niższych etapach konkursu.

II Uczestnicy konkursu będą oceniani w sześciu kategoriach wiekowych:

a) grupa przedszkolna i klasa „0” (proza lub poezja, czas do 3 min.),

b) uczniowie klas I – III SP,

c) uczniowie klas IV – VI SP,

d) uczniowie klas VII i klas gimnazjalnych,

e) uczniowie szkół branżowych i ponadgimnazjalnych,

f) dorośli.

III Konkurs przebiega w ramach kilkustopniowych eliminacji:

a) środowiskowe (w szkołach lub placówkach upowszechniania kultury)

b) gminne w terminie do 20 kwietnia 2018r.

c) powiatowe w oparciu o powiaty  bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski do dnia 27 kwietnia 2018r.

Eliminacje dla Powiatu Lęborskiego odbędą się dnia 23 kwietnia 2018r. (poniedziałek). Miejsce i dokładna godzina rozpoczęcia eliminacji zostanie podana w późniejszym  terminie.

Koordynator eliminacji powiatowych: Teresa Szczepańska – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, tel. 693 333 131, 59 8 621 645, e-mail: mdklebork@wp.eu

Organizatorzy Eliminacji dla Powiatu Lęborskiego:

  • Starostwo Powiatowe w Lęborku
  • Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku
  • Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”
  • Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła w Lęborku
  • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Lęborku

d) Finał Konkursu odbędzie się w Chmielnie w dniach 26-27 maja 2018r.

IV Eliminacje gminne mają na celu wyłonienie reprezentacji do etapu powiatowego.

Organizatorzy eliminacji szkolnych bądź w placówkach upowszechniania kultury mogą zgłosić do eliminacji gminnych po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej.

V Eliminacje powiatowe

Organizatorzy eliminacji gminnych mogą zgłosić do eliminacji powiatowych po 2 recytatorów w każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenia do konkursu w kategorii „Dorośli” mogą się pojawić dopiero na tym etapie, jeśli nie zaistniały wcześniej na szczeblu gminnym. Nie dopuszcza się jednak bezpośredniego zgłaszania uczestników konkursu do szczebla rejonowego (muszą oni, w przypadku grupy „dorośli”, przejść najpierw przez etap powiatowy).

Projekt dofinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

VI Komisja eliminacji powiatowych typuje do udziału w Finale Konkursu po jednym recytatorze z każdej kategorii wiekowej. Limit miejsc nie może być przenoszony na inne kategorie. Pierwsze miejsca ex aequo nie będą uwzględniane.

VII Komisje oceniające uczestników wszystkich szczebli dokonują oceny, uwzględniając następujące kryteria:

–dobór repertuaru,

–interpretacja utworów,

–kultura słowa,

–ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

VIII Laureaci otrzymują:

a) w eliminacjach środowiskowych – nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów eliminacji,

b) w eliminacjach gminnych – nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów eliminacji,

c) w eliminacjach powiatowych – nagrody i dyplomy przygotowane przez organizatorów eliminacji,

d) w Finale Wojewódzkim Konkursu – nagrody rzeczowe i dyplomy.

IX Karty uczestnictwa wykonawców zakwalifikowanych do udziału w Finale Wojewódzkim Konkursu wraz z kopią protokołu podpisanego przez wszystkich jurorów koordynatorzy eliminacji powiatowych dostarczą do 7 maja 2018 r. do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie ul. Gryfa Pomorskiego 20 (termin ten jest ostateczny i nie może być przekroczony – decyduje data dostarczenia, a nie data stempla pocztowego). Kolejność występowania uczestników zależy od kolejności zgłoszeń. Lista ustalona przez organizatorów nie podlega negocjacjom.

Karty uczestnictwa oraz protokoły z Eliminacji Gminnych (Gmin Powiatu Lęborskiego)  należy przekazać do dnia 20 kwietnia 2018r. do Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku, ul. Różyckiego 2.

X Koszty uczestnictwa w eliminacjach środowiskowych, gminnych i powiatowych recytatorów pokrywają

instytucje delegujące. Organizatorzy Finału Konkursu pokrywają koszty pobytu recytatorów i ich opiekunów
w Chmielnie według zgłoszeń przesłanych w terminie do 7 maja 2018 r. oraz koszty organizacyjne.

XI Organizatorzy dopuszczą do Finału Konkursu jednego laureata z każdej kategorii wiekowej konkursu

gminnego w Chmielnie oraz dodatkowo jednego uczestnika ze Szkoły Podstawowej w Borzestowie.

XII Członkowie komisji mogą oceniać uczestników tylko jednego szczebla eliminacji. Organizatorzy zalecają, aby w skład Komisji oceniających w eliminacjach gminach i powiatowych wchodzili Jurorzy z innych gmin i powiatów, którzy są znawcami tematu, co wykluczy ocenianie swoich uczniów. Jurorzy podpisują deklarację bezstronności, oraz zachowania przeciwwskazań ze względu na powinowactwo, pokrewieństwo z recytatorem.

XIII Spośród znawców przedmiotu, którzy nie brali udziału w komisjach na szczeblach szkolnych, gminnych i

powiatowych Zarząd oddziału ZKP w Chmielnie powołuje Komisję oceniającą uczestników Finału Konkursu. Decyzje Komisji są ostateczne.

XIV W sprawach nieobjętych regulaminem decyzje podejmują i informacji udzielą:

Edyta Klasa – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie, tel. (58) 684-22-05

(w godz. 8.00 16.00)

Brygida Michalewicz – Prezes ZKP oddział w Chmielnie tel. 507-773-674 (w godz. 18.00 – 21.00)

Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Kultury Spotu i Rekreacji w Chmielnie

Ul. Gryfa Pomorskiego 20

83-333 Chmielno

e-mail:  rodnamowa@chmielno.pl

Załączniki:
Karta zgłoszenia
wzór protokołu eliminacji powiatowych/gminnych
oświadczenie
deklaracja jurora

Projekt dofinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Zobacz nasze