Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Realizujemy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 Realizujemy  - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach przyznanej  dotacji 15.000 zł realizujemy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informacje o Projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej!

„ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres i formę finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne (….)

wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, ustanowionego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

zwanego dalej „Programem””

źródło:

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/d2015000166701.pdf

Zakres zadań  w bibliotece objętej programem :

„§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu

do których uzyskał wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;

2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą:

a) planowanie zakupów książek, ( w naszej szkole  odbędą się konsultacje z innymi instytucjami  dotyczące zasadności zakupu określonych książek, tytułów, zagadnień)

b) wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo;

3) zorganizowały w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów;

4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę  jednego spotkania z rodzicami;

5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;

6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczania książek również na okres ferii zimowych i letnich;

7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.”

-źródło:

 

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/d2015000166701.pdf

 Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – rozporządzenie opublikowane.

- https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-rozporzadzenie-opublikowane.html

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zobacz nasze