Powiatowe Centrum Edukacyjne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku

Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Projekt - „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”

W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” udział w projekcie mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół:

 

 • Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego
 • Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego
 
Projekt będzie realizowany w trakcie 5 lat szkolnych od 1 stycznia 2017 i zakończy się 30 września 2021 roku.
 
Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów szkół na odniesienie sukcesu na rynku pracy i zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół powiatu lęborskiego, poprzez podniesienie jakości edukacji i oferty kształcenia zawodowego w zakresie branż kluczowych o największym potencjale rozwoju dla regionu (budownictwo, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe, chemia lekka, ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja).
 
Cele szczegółowe:
Wzrost poziomu umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów
Dostosowanie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego do dynamicznie rozwijającego się rynku technologii 
 • Zwiększenie oferty kształcenia zawodowego
 • Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, w tym udział pracodawców/przedsiębiorców i szkół wyższych w kształceniu zawodowym
 
 
W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:
a. formy wsparcia dla uczniów/uczennic:
 • zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, warsztaty, laboratoria
 • doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe
 • wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących
 • letnie staże i praktyki zawodowe 
b. formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:
 • szkolenia doskonalące
 • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • studia podyplomowe
 • staże i praktyki w zakładach pracy 
c. wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych 
Wartość projektu – 8.009.118,91 zł, w tym:
 • Przyznane dofinansowanie – 7.208.207,02 zł
 • Wkład własny niefinansowy – 708.661,89 zł
 • Wkład własny finansowy – 92.250 zł