Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PRACODAWCO/ PRZEDSIĘBIORCO! PRZYJMIJ UCZNIA PCE ZSP, ZSGŻiA lub ZSMI NA STAŻ ZAWODOWY LUB PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ!

 PRACODAWCO/ PRZEDSIĘBIORCO!

PRZYJMIJ UCZNIA PCE ZSP, ZSGŻiA lub ZSMI

NA STAŻ ZAWODOWY LUB PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ!

ZŁÓŻ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W LĘBORKU!

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż/praktykę należą:

·         pozyskanie stażysty/praktykanta zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,

·         kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,

·         poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,

·         refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty/praktykantem,

·         podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,

·         budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej 
z sektorem edukacji),

·         odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty/praktykanta.

Szkoła

Branża

Zawody

Liczba uczniów mogących wziąć udział w 2017 r.

PCE - ZSP

Budownictwo

·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

·         murarz-tynkarz

·         stolarz

·         dekarz

·         technik budownictwa

·         technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób

PCE - ZSP

Logistyka

·         technik logistyk

70 osób

ZSGŻiA

chemia lekka

·         technik analityk

·         technik technologii żywności

18 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

·         technik ekonomista

·         technik handlowiec

·         technik organizacji reklamy

76 osób

ZSMI

ICT i elektronika

·         technik informatyk

·         technik teleinformatyk

·         technik mechatronik

·         monter-elektronik

65 osób

Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyki może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk – w wysokości maks. 450 zł/150 godz. stażu/praktyki.

 

Przed stażem/praktyką:

Pracodawca, który wyrazi chęć współpracy w ramach projektu, wskazuję liczbę uczniów, których chce przyjąć na staż/praktykę, stanowiska stażystów/praktykantów oraz określa zadania, jakie będą realizować.

Prosimy mieć na uwadze, że:

1.      Staż/praktyk ucznia może odbywać się tylko i wyłącznie u pracodawcy/przedsiębiorcy.

2.      Liczba uczniów realizujących staż/praktyk zawodowy u jednego pracodawcy będzie uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego zdolności do zapewnienia jakości prowadzonych staży/praktyk. Stopień zaangażowania osoby pełniącej funkcję opiekuna stażysty powinien umożliwić realizację wszystkich działań wynikających z pełnionej funkcji, bez uszczerbku dla jakości tych działań (maksymalnie 6 osób ).

Realizacja stażu:

 1. Staż/praktyka ucznia u pracodawcy/przedsiębiorcy będzie trwać 150 godzin i będzie odbywał się głównie 
  w okresie ferii letnich, aczkolwiek dopuszcza się inne okresy w ciągu roku szkolnego.
 2. Staż/praktyka jest formą dodatkowej nauki polegającej na zdobywaniu doświadczenia, podniesieniu umiejętności i kompetencji w rzeczywistych warunkach pracy.
 3. Staż/praktyka odbywa się zgodnie z Programem stażu/praktyk opracowanym przez Szkołę przy współpracy 
  z pracodawcą.
 4. Staż/praktyka odbywa się bez nawiązania stosunku pracy pomiędzy stażystą/praktykantem 
   pracodawcą/przedsiębiorcą. Umowa będzie określała m.in. liczbę godzin stażu/praktyki  zawodowej, okres realizacji i miejsce odbywania stażu, wynagrodzenie stażysty, wskazanie opiekuna stażysty po stronie pracodawcy.
 5. Pracodawca przyjmujący na staż/praktykę:

o zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty/praktykantowi, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia 
i materiały zgodnie z programem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej i potrzebami stażysty/praktykanta wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia;

o szkoli stażystę/praktykanta na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż/praktyki zawodowy;

o sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu zawodowego lub praktyki zawodowej w postaci wyznaczenia opiekuna stażu/praktyki;

o monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez stażystę/praktykanta, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela stażyście informacji zwrotnej;

o wydaje stażyście/praktykantowi – niezwłocznie po zakończeniu stażu/praktyki – dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub praktyki zawodowej. Dokument potwierdzający odbycie stażu zawodowego lub  praktyki zawodowej zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego lub praktyki zawodowej, cel i program stażu zawodowego lub praktyki zawodowej , opis zadań wykonywanych przez stażystę/praktykanta, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu/praktyki oraz ocenę stażysty/praktykanta dokonaną przez opiekuna stażu/praktyki;

Szczególne zadania wyznaczonego opiekuna stażysty:

 • diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
 • określenie celu i programu stażu/praktyki (we współpracy z nauczycielem);
 • udzielenie stażystom/praktykantom  informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;
 • nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej;

 

Po zakończonym stażu:

 1. Pracodawca, który przyjmuje uczniów na staż/praktyk może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyk. Refundacja może być wypłacana w przypadku opieki nad grupą stażystów – minimum 1 osoby maksymalnie 6 na jednego opiekuna. Refundacja obejmuje:
  • dodatek do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nie przekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia, wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą) – ale nie więcej niż 450 zł brutto,.
 2. Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi stażysty/praktykanta odnosi się do zrealizowanych zadań, w tym szczególnie za:
 3. diagnozę kompetencji i kwalifikacji stażysty/praktykanta (we współpracy z nauczycielem);
 4. określenie celu i programu stażu/praktyk (we współpracy z nauczycielem);
 5. udzielenie stażystom informacji zwrotnej w trakcie realizacji oraz po zakończeniu stażu zawodowego lub praktyki zawodowej;
 6. nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem stażu zawodowego/ praktyki zawodowej; i nie zależy od liczby uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.
 7. Refundacja dodatku do wynagrodzenia nastąpi na podstawie wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktyki, zawierającego oświadczenie pracodawcy, przyjmującego na Staż/praktykę o wysokości zasadniczego wynagrodzenia opiekuna stażystów/praktykantów wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań.
 8. Refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta z ramienia Pracodawcy nie przysługuje w przypadku niezrealizowania programu stażu/praktyki, braku przekazania Wniosku o refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty/praktykanta oraz w przypadkach uniemożliwiających wypłatę stypendium stażowego uczestnikowi.

 

Zobacz nasze