Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW ZSMI, ZSGŻiA, PCE-ZSP – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

ZSMI, ZSGŻiA, PCE-ZSP – LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Uczniowie i uczennice W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 mają możliwość skorzystania z PŁATNYCH STAŻY U PRACODAWCÓW.

WYMIAR STAŻU TO 150 GODZIN, ZA KTÓRE UCZEŃ OTRZYMUJE STYPENDIUM
STAŻOWE W WYSOKOŚCI  997,40 ZŁ NETTO (NA RĘKĘ).

SZKOŁA

BRANŻA

ZAWODY

LICZBA UCZNIÓW MOGĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W 2017 R.

PCE - ZSP

Budownictwo

·         monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

·         monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie

·         murarz-tynkarz

·         stolarz

·         dekarz

·         technik budownictwa

·         technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

40 osób

PCE - ZSP

Logistyka

·         technik logistyk

70 osób

ZSGŻiA

chemia lekka

·         technik analityk

·         technik technologii żywności

18 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

·         technik ekonomista

·         technik handlowiec

·         technik organizacji reklamy

76 osób

ZSMI

ICT i elektronika

·         technik informatyk

·         technik teleinformatyk

·         technik mechatronik

·         monter-elektronik

65 osób

Do głównych KORZYŚCI UCZNIA z realizacji płatnych staży/praktyk u
pracodawców / przedsiębiorców należą:

·         ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu
nauki w szkole,

·         możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego
dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego
stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,

·         sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych
warunkach pracy,

·         pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności,
kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

·         nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i
możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu
zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich

·         udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki,
możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia
w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk
zawodowych w 2017 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w
przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. Diagnozę Twoich
umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk
zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w
stażu/praktyce.

Krok 5: Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż pracownikowi szkoły
tj. do specjalisty ds. rekrutacji
w szkole, do której uczęszczasz

·         formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami –
według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych /
praktyk zawodowych  _(możliwość pobrania ze strony internetowej
www.powiat-lebork.com)_

Krok 6: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a
następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 7: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane
zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 8: Po zakończonym stażu w nieprzekraczalnym terminie 7 dni
przekaż dokumenty (lista obecności, program stażu/praktyk,
potwierdzenie odbycia stażu/praktyki) do organizatora stażu/ praktyki
celem otrzymania stypendium stażowego.

·         FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE PRZYJMOWANE BĘDĄ W OKRESIE OD 27
KWIETNIA 2017 DO 16 CZERWCA 2017 R.

·         Utworzone zostaną listy rankingowe, etapami. Listy
rankingowe będą tworzone w okresach: do 15.05.2017 r.,
do 31.05.2017 r., do 16.06.2017 r.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1.      Wypłata STYPENDIUM .na rzecz Stażysty/Praktykanta, który
ukończył staż/praktykę zgodnie
z warunkami określonymi w  regulaminie.

2.      Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki
na WSTĘPNE BADANIA LEKARSKIE, w celu stwierdzenia zdolności do
odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań – w
przypadku takiej potrzeby.

3.      Zakup NIEZBĘDNEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ dla osób odbywających
staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na
staż/praktykę.

4.    ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU osobom, które ukończyły staż zawodowy
lub praktykę zawodową, zgodnie
z warunkami określonymi w  regulaminie.

Zobacz nasze