Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Płatne staże zawodowe dla uczniów PCE

Regulamin staży, praktyk z dnia 03.06.2020

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do obowiązującego dotychczas regulaminu, informujemy, iż dnia 03 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Lęborskiego przyjął w drodze uchwały Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Wprowadzenie zmian do Uchwały nr 184/2020 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 11.03.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu staży/praktyk zawodowych w 2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest niezbędne do realizacji projektu i podyktowane bieżącą sytuacją spowodowaną epidemią COVID-19 oraz wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą na zmiany w zakresie podniesienia wysokości stypendium stażowego dla uczniów.
 

Szanowni Państwo!

Uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lęborku w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, mają możliwość odbycia w okresie letnich wakacji szkolnych  płatnych staży u pracodawców w wymiarze 150 godz. Praktyka odbywać się będzie codziennie przez 8 godzin od poniedziałku do piątku. Wynagrodzenie za okres stażu wynosi powyżej  tysiąca zł netto i nie podlega opodatkowaniu. Po odbyciu stażu uczeń otrzyma stosowne zaświadczenie potwierdzające jego realizację. Jednocześnie za odbyty staż uczniowie otrzymują z przedmiotów zawodowych ocenę 6 z wagą 3.

Wszelkie informacje dot. staży oraz potrzebne formularze znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Płatne staże zawodowe” oraz Projekt „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”.

W przypadku wystąpienia pytań lub jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się przez e-Dziennik z Panią Ireną Małachowicz, Katarzyną Kwiatkowską – Obrzud lub Panią Brygidą Stasiak.

Artur Obolewski
Dyrektor PCE

 

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE I PRAKTYKI ZAWODOWE
DLA UCZNIÓW W 2020 ROKU!

 

Uczniowie i uczennice! W ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zapraszamy do skorzystania w okresie letnich wakacji szkolnych z płatnych staży u pracodawców.

Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości  powyżej 1000zł netto (na rękę) i nie podlega opodatkowaniu.

Szkoła

Branża

Zawody

Przewidywana liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach zawodowych
w 2020 roku

PCE

Budownictwo

 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych/monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • dekarz
 • technik budownictwa
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

82 osoby

PCE

Logistyka

 • technik logistyk

71 osób

ZSGŻiA

Chemia lekka

 • technik analityk
 • technik technologii żywności

46 osób

ZSGŻiA

Usługi finansowe i biznesowe

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik organizacji reklamy / technik reklamy

159 osób

ZSMI

ICT i elektronika

 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik mechatronik
 • monter-elektronik / elektronik / technik elektronik

77 osób

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. cv.

PRZEBIEG REKRUTACJI I ODBYWANIA STAŻU / PRAKTYKI

Krok 1: Na początek zapoznaj się z Regulaminem staży/praktyk zawodowych w  2020 roku w projekcie „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Krok 2: Szkoła przeprowadzi tzw. diagnozę Twoich umiejętności/kompetencji pod kątem realizacji stażu/praktyk zawodowych  u pracodawcy.

Krok 3: Zapoznaj się z propozycją stażu/praktyk.

Krok 4: Wypełnij i podpisz dokumenty deklarujące uczestnictwo w stażu/praktyce.

Krok 5:   Wypełnione i podpisane dokumenty przekaż w terminie od 14 lutego do 20 marca 2019 r. pracownikowi szkoły tj. do  specjalisty ds. rekrutacji w szkole, do której uczęszczasz

 • formularz zgłoszeniowy z wymaganymi oświadczeniami – według wzoru udostępnionego przez Organizatora staży zawodowych / praktyk zawodowych

Krok 6: Wykonaj badanie lekarskie u lekarza medycyny pracy, na które skierowanie otrzymasz od Starostwa Powiatowego. Otrzymane od lekarza zaświadczenie o zdolności do odbywania stażu/praktyki dostarcz do Starostwa Powiatowego najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem stażu/praktyki - zaświadczenie lekarskie jest podstawą do podpisania umowy o staż/praktykę.

Krok 7: To bardzo ważne: zapoznaj się z programem stażu/praktyk, a następnie podpisz umowę o staż/praktykę.

Krok 8: Aktywnie uczestnicz w stażu/praktyce, potwierdzaj wykonywane zadania oraz podpisuj się na liście obecności.

Krok 9: Po zakończonym stażu/praktyce w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przekaż do organizatora stażu/praktyki wypełnione i podpisane dokumenty potwierdzające odbycie stażu/praktyki celem otrzymania stypendium stażowego, a także w przypadku dojazdu do miejsca odbywania stażu/praktyki - wniosek o refundację kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki. Szczegóły i opis wszystkich potrzebnych dokumentów do otrzymania stypendium znajdziesz w Regulaminie dostępnym w Szkole, Biurze Projektu i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku.

 • Formularze zgłoszeniowe przyjmowane są od 14 lutego do 20 marca 2020 roku w sekretariacie szkoły!

Wszelkich informacji dotyczących staży/ praktyk udzielają pracownicy merytoryczni
projektu "Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego"
w Waszych szkołach!

JAKIE KOSZTY POKRYWA ORGANIZTOR STAŻU/PRAKTYKI - POWIAT LĘBORSKI

 1. Skierowanie uczestnika Projektu przed podjęciem stażu/praktyki na wstępne badania lekarskie, w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu/praktyki oraz pokrycia kosztów tych badań.
 2. Zakup niezbędnej odzieży ochronnej dla osób odbywających staż zawodowy lub praktykę zawodową wskazanej przez Przyjmującego na staż/praktykę.
 3. Wypłata stypendium na rzecz Stażysty/Praktykanta, który ukończył staż/praktykę zgodnie
  z warunkami określonymi w Regulaminie.
 4. Zwrot kosztów przejazdu osobom, które ukończyły staż zawodowy lub praktykę zawodową, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie

 

Do pobrania:

 • Regulamin staży/praktyk zawodowych w 2020 roku
 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia
 • Ulotka dla szkoły

 

Zobacz nasze