Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Okrzyknięto nas studentami dziennikarstwa w Wyższej Szkole – Ateneum!

 Okrzyknięto nas studentami dziennikarstwa w Wyższej Szkole – Ateneum!

Marzenia uczniów PCE-ZSP!

Kółko  - Narzędzia ICT w dziennikarstwie i Informacji Naukowej –realizuje ambitny program z zakresu wykładów przeprowadzanych przez dr Macieja Siembiedę.

Przebywamy w Ateneum , spotykamy się w małej sali i poznajemy doświadczenie zawodowe podparte pracą w redakcji znanej gazety. Wczuwamy się w rolę Czytelnika, zachowujemy jak studenci I roku studiów z zakresu dziennikarstwa i badamy obszary:

-„Zanim powstanie materiał dziennikarski. Osobowość dziennikarza. Jak uruchomić u siebie instynkt ciekawości. Instrumenty zdobywania informacji: umiejętność słuchania i pytania, konieczność czytania. Jak znajdować ciekawe tematy.

-Zbieranie materiału. Kunszt rozmowy. Trening umiejętności obserwacji. Źródła informacji i techniki ich wykorzystania. Metody rejestrowania materiału. Selekcja materiału.

- Jak pisać by być czytanym. Język dziennikarski Sztuka zwięzłości, przejrzystości i precyzji. Jak pracować nad tekstem. Jak wymyślać dobre tytułu.

- Podstawowe gatunki dziennikarskie. Informacja. Wywiad. Reportaż. Dziennikarstwo śledcze. Artykuły prasowe: synteza, komentarz, relacja, sylwetka.” – dodaje Atenum.

Nasze marzenia!

Celem zajęć jest podpieranie elementem współpracy dobrego rozwoju umiejętności z zakresu  copywritingu i dziennikarstwa.  Tworzenie szkieletu do kreatywnego poznania pojęć i technik w pracy nad materiałem redakcyjnym. Wykorzystanie narzędzi ICT.

Opiekun kółka – Pani Sylwia Skroś

20.10.2017 – Ateneum – Gdańsk.

Projekt będzie realizowany w trakcie 2 lat szkolnych:

2016/2017 oraz 2017/2018 i zakończy się 31 października 2018 roku

 

Udział w projekcie „OTWARTE UMYSŁY” mogą wziąć uczniowie i nauczyciele lęborskich szkół/placówek systemu oświaty:

 

-Powiatowego Centrum Edukacyjnego–Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

-Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka

-Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu im. Gryfa Pomorskiego

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych im. Prof. Henryka Mierzejewskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego

-Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej oraz procesu kształcenia w zakresie edukacji ogólnej na rzecz podległych szkół / placówek oświatowych prowadzących kształcenie w oparciu o podstawę programową ogólną oraz uczniów/uczennic wszystkich szkół i placówek Powiatu Lęborskiego, poprzez ich kompleksowe wspomaganie.

Cele szczegółowe:

-Wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów oraz kreatywności i innowacyjności

-Zwiększenie szans rozwojowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

-Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych

-Zwiększenie atrakcyjności oferty szkół i zajęć poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi i pomocy dydaktycznych

-Zwiększenie interakcji szkół z otoczeniem zewnętrznym, m.in. ze szkołami wyższymi, instytucjami kultury, instytucjami rynku pracy, instytucjami pomocy i integracji społecznej, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnej, kompleksowej pomocy:

a)       formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

- zajęcia dodatkowe - pozalekcyjne, pozaszkolne, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria

-zajęcia specjalistyczne dla uczniów z niepełnosprawnościami

-doradztwo zawodowe: zajęcia indywidualne i grupowe

-wyjazdy edukacyjne dla uczniów biorących udział w zajęciach, np. do szkół wyższych (wykłady, laboratoria), pracodawców, innych podmiotów współpracujących

-warsztaty kreatywności społecznej - wsparcie psychologiczne

-nagrody dla najaktywniejszych uczniów, biorących udział w projekcie - warsztaty kreatywności
i innowacyjności (zajęcia wyjazdowe/interdyscyplinarne), w tym:

·           dwudniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Bałtyku (1 dzień teorii i 1 dzień praktyki na jachcie)

·           pięciodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności na Zatoce - edukacyjny program wakacyjny, w formie tzw. „szkoły pod żaglami”

·           jednodniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Trójmieście i okolicy

·           trzydniowe warsztaty kreatywności i innowacyjności w Warszawie i okolicy

b)      formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

-szkolenia doskonalące

-sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli

-spotkanie z ekspertami

c)       wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek systemu oświaty, w powiązaniu z działaniami realizowanymi na rzecz uczniów-zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, wyposażenia pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i niezbędny sprzęt specjalistyczny

 

W efekcie realizacji projektu co najmniej 90% uczniów nabędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy i 90 % nauczycieli nabędzie kompetencje.

 

Wartość projektu – 4.267.680,05 zł, w tym:

- Wnioskowane dofinansowanie – 4.054.296,05 zł (95%)

- Wkład własny niefinansowy – 213.384 zł (5%)

Zobacz nasze