Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Nagrodzeni za wzorowe uczęszczanie do szkoły i pochwaleni za dobre oceny

Dyrektor wręczył nagrody

Uczniowie PCE, ZSP, którzy wyróżnili się 100% frekwencją w szkole otrzymali -  podczas uroczystych apeli  -  wspaniałe nagrody rzeczowe w wysokości – 100 zł. Zostały one wręczone przez Dyrektora placówki  - Pana Artura Obolewskiego, który życzył młodzieży utrzymania takiego wyniku aż do końca edukacji w szkole. Podczas spotkań z młodymi ludźmi poruszone zostały tematy  dotyczące następujących zagadnień:

- poprawy frekwencji klasowych,

- zakazu palenia i używania papierosów elektronicznych

- zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły .

Pochwaleni przez Dyrektora

Dyrektor przedstawił średnie ocen w poszczególnych klasach, omówił wyniki konkursów , w których udział brali Uczniowie PCE, ZSP, podkreślił sukcesy klas wojskowych ( m.in. wyjazd młodzieży do Warszawy w nagrodę za II miejsce na Zlocie Ogólnopolskim), pochwalił za  I miejsce naszej Uczennicy w Konkursie Fryzjerskim zorganizowanym przez Cech Rzemiosł w Lęborku, a także za udział młodych ludzi  w konkursach fotograficznych, plastycznych i literackich.

Nagrodzeni za naukę

Pan Artur Obolewski  przypomniał także o zakazie opuszczania terenu szkoły w trakcie wszystkich zajęć lekcyjnych,  nie tylko w okresie zimowym, ale także wiosennym. Życzył również  samych dobrych ocen na II semestr i 100% frekwencji w szkole, gdyż zarówno za średnie , jak i za chodzenie do szkoły fundowane są przez Rade Rodziców  -wspaniałe nagrody. Wyczytał także nazwiska osób, które za naukę otrzymały Stypendium Rady Ministrów i Stypendia Starosty Lęborskiego.

Sylwia Skroś