Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Gdzie jest edukacja, tam jest zdobywanie nowej wiedzy! – paralelizm!

 Gdzie jest edukacja, tam jest zdobywanie nowej wiedzy! – paralelizm!

Spotkanie z Rodzicami!

14.09.2017 roku w dużej sali gimnastycznej -  PCE-ZSP -  odbyło się spotkanie w Rodzicami uczniów klas I. Dyrektor szkoły – Pan Artur Obolewski – przedstawił strategię zarządzania szkołą oraz wymienił  podstawowe formy podnoszenia jakości edukacji. Rodzice oglądali prezentację poszczególnych budynków,  klas lekcyjnych , a także naszą bazę do zajęć praktycznych.

Prezentacja nauczycieli!

W dalszej części wywiadówki przedstawiono wicedyrektorów szkoły: Panią Z. Gawrylak i D. Milewską – Biały, wychowawców klas I, kierownika CKP – Z. Etmańskiego, pedagoga - A. Motas.. Dyrektor placówki ukazał zabranym  poziom wiedzy tegorocznych maturzystów, wymienił dostępne projekty UE, zajęcia dodatkowe, profile poszczególnych klas, wskazał  możliwość zakupu, na terenie szkoły,  biletów autobusowych. 

Prezentacja e-dziennika!

Podczas spotkania, nauczyciel matematyki i informatyki, Pan Daniel Bladoszewski, zademonstrował zebranym sposób pierwszego logowania do dziennika elektronicznego. Wyświetlił wszystkim multimedialną prezentację oraz wskazał  plusy wynikające z możliwości śledzenia frekwencji i ocen każdego dziecka.

Prezentacja NPRC!

W dalszej części przybliżania pracy  szkoły, Pani Sylwia Skroś, omówiła główne założenia wynikające z przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przedstawiła sposoby rozwoju form wspierających ten program,  planowaną współpracę z Biblioteką Pedagogiczną, przyznane fundusze na zakupy nowości czytelniczych, zaplanowane projekty na każdy oddział w szkole, a także plusy wynikające z promocji  książek.

Prezentacja mundurów!

Nauczyciele klas logistycznych – Pan Ryszard Sałasiński i Sławomir Głowacki,  zademonstrowali podstawowe umundurowanie przewidziane dla  uczniów kształcących się w  profilach  wojskowych. Przybliżyli także specyfikę zawodu: technika logistyka, profilu inżynieryjno-wojskowego.

Spotkanie  okazało się doskonałą formą kontaktu z Rodzicami i promocją zajęć prowadzonych na terenie naszej szkoły.

Sylwia Skroś