Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Eksperymentalna i widowiskowa konferencja „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim"

 Eksperymentalna i widowiskowa konferencja „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim"

W dniu 24 lutego 2017 roku odbyła się konferencja pt. „Rozwój kształcenia ogólnego w Powiecie Lęborskim", która była doskonałą okazją do pozyskania nowej wiedzy na temat wagi rozwijania kompetencji kluczowych oraz sprawdzenia w jaki sposób kompetencje te są rozwijane w naszych szkołach ponadgimnazjalnych.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Starosta Lęborski Teresa Ossowska – Szara, która przywitała licznie zgromadzonych gości. Wśród zebranych znaleźli się m.in. Wizytator Kuratorium Oświaty Ewa Hałas, Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak, Doradca Burmistrza Alicja Zajączkowska, Radni Powiatu Lęborskiego, członkowie Powiatowej Rady Oświatowej, wójtowie i pracownicy gmin, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i pozostali pracownicy szkół oraz placówek oświatowych. Starosta podkreśliła, iż projekty obecnie realizowane na rzecz szkolnictwa opiewają na łączną kwotę około 20 milionów złotych oraz podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w proces powstawania projektów.

Konferencja w pierwszej jej części miała charakter edukacyjny, natomiast w drugiej informacyjny, eksperymentalny i widowiskowy.

Pierwszym wystąpieniem Wicestarosta Lęborski Elżbieta Godderis wprowadziła uczestników spotkania w tematykę działań podejmowanych przez Powiat Lęborski w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, podkreślając istotę ich realizacji w zakresie wypełniania zadań powiatu. Przedstawiła obecnie realizowane projekty o łącznej wartości ponad 50 milionów złotych oraz zaakcentowała wagę czynnika ludzkiego i jego znaczenia w realizacji projektów.

O działaniach projektowych podejmowanych przez Powiat w zakresie rozwoju szkolnictwa Powiatu Lęborskiego opowiedziała Kierownik Referatu Programów Pomocowych Katarzyna Dampc. Projekty wspierają rozwój kształcenia w powiecie lęborskim na wielu płaszczyznach edukacji.  Zaprosiła uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat lęborski”. Zaproponowała nauczycielom, doradcom zawodowym oraz dyrektorom szkół gimnazjalnych i podstawowych udział w sieci doradztwa zawodowego dot. rozpoznawania uzdolnień zawodowych u uczniów w ramach projektu „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość powiatu lęborskiego”. Ponadto zaprosiła pełnoletnich mieszkańców powiatu lęborskiego do udziału w bezpłatnych kursach w ramach projektu „Zawodowcy na topie…”.

Swoją obecnością na konferencji zaszczycili nas przedstawiciele szkół wyższych współpracujących ze szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Lęborskiego, którzy w syntetyczny sposób przekazali nam wiedzę na temat kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Prof. nadzw. Sopockiej Szkoły Wyższej dr Anna Szymczak mówiła o uniwersalizmie i wielowymiarowości kompetencji kluczowych w kontekście edukacji. Obecnie warunkiem koniecznym na rynku pracy jest posiadanie uniwersalnych wielowymiarowych kompetencji kluczowych, decydują one o powodzeniu jednostki na kolejnych etapach edukacyjnych oraz w życiu zawodowym i prywatnym.

O tym, że umiejętność zarządzania czasem jest kluczową umiejętnością, którą powinien posiadać każdy człowiek opowiadała Małgorzata Szczerkowska, Certyfikowany trener biznesu z Akademii Morskiej w Gdyni. Proces nabywania umiejętności i trening kreatywności jest uzależniony od motywacji, determinacji, pracy, zarządzania własnym czasem i zarządzania sobą w czasie.

 

Po pełnych wartości edukacyjnych przemówieniach uczestnicy konferencji mogli skorzystać ze zorganizowanego w trakcie przerwy kawowej poczęstunku przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku pod opieką nauczyciela p. Bożeny Zanewycz. Słodką niespodziankę w formie tortu z logo projektu przygotowała Cukiernia  "Iwonka"  Janusz Labuda z Łęczyc.

 

Po chwili przerwy wszyscy uczestnicy mogli naocznie sprawdzić, w jaki sposób obecnie rozwijane jest szkolnictwo w zakresie kształcenia ogólnego przez Powiat Lęborski. Koordynator projektu „Otwarte umysły” Ewelina Obolewska przedstawiła główne założenia projektu, dotychczas podejmowane działania i wartości dodane płynące z jego realizacji. Z projektu korzystają uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lęborski, a same szkoły doposażane są nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Koordynator podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację zadań projektowych i zaprosiła wszystkich widzów do wspólnego podziwiania umiejętności uczniów biorących udział w zajęciach projektowych.

Pracownik merytoryczny projektu „Otwarte umysły” Małgorzata Bartoń zapowiadała kolejne niezwykle ciekawe pokazy. Jako pierwszy wystąpił Patryk Walczyński - uczeń Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lębork - uczestnik zajęć odbywających się w ramach projektu „Koło kreatywności twórczej z wykorzystaniem narzędzi ICT Mój start w dorosłość" (opiekun grupy p. Ilona Kosmala). Przygotował pokaz kreatywności, prezentując swój autorski utwór „Jestem stąd”, do którego samodzielnie napisał słowa, dobrał i nagrał podkład muzyczny.

Pokaz doświadczalny, mający na celu przedstawienie budowy i zasady działania maszyny elektrostatycznej, wyjaśnienie problemu elektryzowania ciał oraz przedstawienie zachowania się bombki w polu elektrostatycznym i przyczyny jej ruchu zaprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku. Doświadczenie przeprowadzało 2 uczniów bez asysty nauczyciela (nauczyciel przygotowujący uczniów p. Bogdan Złoch).

Uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku (pod opieką nauczyciela p. Agnieszka Niżniowskiej) zaprezentowali sposoby nabywania kompetencji kluczowych związane z rozwijaniem umiejętności porozumiewania się w językach obcych. Przepiękne głosy w chórze wyśpiewały piosenkę: "Runnin" Beyonce.

Na zakończenie wystąpili uczniowie Powiatowego Centrum Edukacyjnego – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku z pokazem doświadczeń chemicznych (pod opieką nauczyciela p. Krystyny Wudniak-Styn). Prezentacja miała na celu pokazanie publiczności wagi eksperymentalnego nauczania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Ponadto uczniowie szkół ponadgimnazjalnych uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycielki Młodzieżowego Domu Kultury Alinę Walkusz i Beatę Synowiec, przygotowali wystawę swoich prac przygotowanych w trakcie zajęć „Warsztat pracy grafika", „Wnętrza-rysunek architektoniczny".

Po fascynujących i pełnych wzruszeń występach uczniów, Pani dr Monika Zajkowska w zaledwie kilka minut uświadomiła uczniom i zgromadzonym gościom, że współpraca w grupie to podstawowa kompetencja kluczowa w obecnym świecie. Uczniowie uczestnicząc w doświadczeniu mogli przekonać się, jak powinna wyglądać współpraca między ludźmi w celu osiągnięcia sukcesu. Zwycięska drużyna opowiadała o tym, co doprowadziło ją do osiągnięcia sukcesu, natomiast drużyna, której nie udało się wykonać zadania w określonym czasie sama analizowała przyczyny swojej porażki. Eksperyment okazał się być świetną i pouczającą zabawą dla wszystkich widzów.

Konferencję podsumowała Pani Teresa Ossowska – Szara – Starosta Lęborski, zachęcając wszystkich do dalszych efektywnych działań, sprzyjających rozwojowi nowoczesnego szkolnictwa w naszym powiecie.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji oraz udziału w działaniach projektowych.

Zobacz nasze