Powiatowe Centrum Edukacyjne

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku


Godło Polski

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Powiatowe Centrum Edukacyjne

Aktywizacja społeczna w powiecie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

ZAPRASZA OSÓBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH ZAJĘCIACH

w ramach projektu pn. Aktywizacja społeczno – zawodowa mieszkańców powiatu lęborskiego na lata 2016 – 2018 oferujemy:

Wsparcie w uczestników/uczestniczek Projektu w ramach zadania PCPR pn. Aktywizacja społeczna klientów PCPR obejmuje:

 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe
 • poradnictwo prawne i obywatelskie indywidualne i grupowe
 • zajęcia edukacyjne, uspołeczniające, rehabilitacyjne, np.: konsultacje specjalistyczne – lekarskie, konsultacje specjalistyczne – stomatologiczne, zajęcia fizjoterapii, konsultacje dietetyka, zajęcia u fryzjera, joga, zajęcia na pływalni,
 • skierowanie i sfinansowanie zajęć związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym
 • koszty ubezpieczenia NNW,
 • zorganizowanie dojazdów uczestników/zwrot kosztów biletów,
 • wyżywienie uczestników podczas zajęć aktywnej integracji o charakterze społecznym,
 • koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • warsztaty terapii kształtujące umiejętności osobiste (trening umiejętności społecznych) grupowe spotkania i np.: trening interpersonalny, coaching, kino, museum, teatr, restauracja,
 • wizyta studyjna – u pracodawcy – 1 dniowy wyjazd grupowy.

Wsparcie w uczestników/uczestniczek Projektu w ramach zadania Starostwa Powiatowego pn. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu - organizowana przez Starostwo Powiatowe w Lęborku obejmuje:

 • doradztwo zawodowe, aktywizacja zawodowa, trener pracy, pośrednictwo pracy,
 • broker edukacyjny,
 • kursy, szkolenia specjalistyczne,
 • stypendium szkoleniowe, wraz ze składkami pracodawcy,
 • koszty dojazdów uczestników na szkolenia i staże,
 • sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych przed podjęciem zatrudnienia (kursami, stażami, zatrudnieniem),
 • staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

Wsparcie w uczestników/uczestniczek Projektu w ramach zadania pn. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu organizowana przez PCE-ZSP obejmuje:

 • kursy, szkolenia,
 • wyżywienie uczestników na kursach i szkoleniach,
 • odzież roboczą,
 • koszty dojazdów na szkolenia i staże,
 • materiały szkoleniowe.

Proces wsparcia osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji w ramach PAL, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Powiatu Lęborskiego
 • osobą z niepełnosprawnością
 • osobą w wieku aktywności zawodowej
 • osobą korzystającą ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku lub Ośrodka Pomocy Społecznej
 • osoba niepracującą, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • ZAPRASZAMY !!!!

KONTAKT:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku

Tel. 59/8628106                  e-mail: pcpr@pcprlebork.pl              www.pcprlebork.

 
   

 

 

Zobacz nasze